sol หมายถึง ดวงอาทิตย์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ sol แปลว่า ดวงอาทิตย์ หมายถึง ดวงอาทิตย์ sol อ่านว่า (ซ็อล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sol (ซ็อล)

ดวงอาทิตย์