sin หมายถึง ประทุษร้าย อกุศล

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ sin แปลว่า ประทุษร้าย อกุศล หมายถึง ประทุษร้าย อกุศล sin อ่านว่า (ซิน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sin (ซิน)

ประทุษร้าย อกุศล