shin หมายถึง หน้าแข้ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ shin แปลว่า หน้าแข้ง หมายถึง หน้าแข้ง shin อ่านว่า (ฌิน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
shin (ฌิน)

หน้าแข้ง