rye หมายถึง ข้าวไร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 121 ครั้ง)

คำศัพท์ rye แปลว่า ข้าวไร หมายถึง ข้าวไร rye อ่านว่า (ไร)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rye (ไร)

ข้าวไร