rite หมายถึง กิจวัตร พิธีต่างๆ พิธีในศาสนา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ rite แปลว่า กิจวัตร พิธีต่างๆ พิธีในศาสนา หมายถึง กิจวัตร พิธีต่างๆ พิธีในศาสนา rite อ่านว่า (ไรท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rite (ไรท)

กิจวัตร พิธีต่างๆ

พิธีในศาสนา