red หมายถึง พวกแดง หน้าแดง ลูกบิลเลียดแดง อินเดียนแดง พวกกระหายเลือด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 138 ครั้ง)

คำศัพท์ red แปลว่า พวกแดง หน้าแดง ลูกบิลเลียดแดง อินเดียนแดง พวกกระหายเลือด หมายถึง พวกแดง หน้าแดง ลูกบิลเลียดแดง อินเดียนแดง พวกกระหายเลือด red อ่านว่า (เร็ด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
red (เร็ด)

พวกแดง หน้าแดง

ลูกบิลเลียดแดง

อินเดียนแดง

พวกกระหายเลือด