recipe หมายถึง วิธี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2151 ครั้ง)

คำศัพท์ recipe แปลว่า วิธี หมายถึง วิธี recipe อ่านว่า (เรซ-อิพี)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
recipe (เรซ-อิพี)

วิธี