quiver หมายถึง กระบอกบรรจุลูกศร แล่ง สั่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ quiver แปลว่า กระบอกบรรจุลูกศร แล่ง สั่น หมายถึง กระบอกบรรจุลูกศร แล่ง สั่น quiver อ่านว่า (ควีฝ-เออะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quiver (ควีฝ-เออะ)

กระบอกบรรจุลูกศร แล่ง

สั่น