quaff หมายถึง ดื่มขนานใหญ่ ขยอก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ quaff แปลว่า ดื่มขนานใหญ่ ขยอก หมายถึง ดื่มขนานใหญ่ ขยอก quaff อ่านว่า (ควาฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quaff (ควาฟ)

ดื่มขนานใหญ่ ขยอก