purl หมายถึง เสียงน้ำวน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ purl แปลว่า เสียงน้ำวน หมายถึง เสียงน้ำวน purl อ่านว่า (เพิล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
purl (เพิล)

เสียงน้ำวน