pry หมายถึง งัด ลอดมอง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ pry แปลว่า งัด ลอดมอง หมายถึง งัด ลอดมอง pry อ่านว่า (พไร)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pry (พไร)

งัด ลอดมอง