outs หมายถึง พวกที่ออกนอกสนาม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ outs แปลว่า พวกที่ออกนอกสนาม หมายถึง พวกที่ออกนอกสนาม outs อ่านว่า (เอาทซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
outs (เอาทซ)

พวกที่ออกนอกสนาม