omit หมายถึง ลืม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ omit แปลว่า ลืม หมายถึง ลืม omit อ่านว่า (โอะมีท-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
omit (โอะมีท-)

ลืม