odd หมายถึง ปลีกว่าง (เลข) คี่ เศษ (สถานที่)พ้นหูพ้นตา เงินปลีก ประหลาด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ odd แปลว่า ปลีกว่าง (เลข) คี่ เศษ (สถานที่)พ้นหูพ้นตา เงินปลีก ประหลาด หมายถึง ปลีกว่าง (เลข) คี่ เศษ (สถานที่)พ้นหูพ้นตา เงินปลีก ประหลาด odd อ่านว่า (ออด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
odd (ออด)

ปลีกว่าง (เลข) คี่

เศษ

(สถานที่)พ้นหูพ้นตา

เงินปลีก

ประหลาด