nor หมายถึง และไม่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ nor แปลว่า และไม่ หมายถึง และไม่ nor อ่านว่า (นอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nor (นอ)

และไม่