nonce หมายถึง ชั่วขณะหนึ่ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ nonce แปลว่า ชั่วขณะหนึ่ง หมายถึง ชั่วขณะหนึ่ง nonce อ่านว่า (น็อนซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nonce (น็อนซ)

ชั่วขณะหนึ่ง