nix หมายถึง เปล่า ห้าม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ nix แปลว่า เปล่า ห้าม หมายถึง เปล่า ห้าม nix อ่านว่า (นิคซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nix (นิคซ)

เปล่า ห้าม