niche หมายถึง ช่อง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ niche แปลว่า ช่อง หมายถึง ช่อง niche อ่านว่า (นิช)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
niche (นิช)

ช่อง