neon หมายถึง ธาตุนี-อ็อน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ neon แปลว่า ธาตุนี-อ็อน หมายถึง ธาตุนี-อ็อน neon อ่านว่า (นี-อ็อน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
neon (นี-อ็อน)

ธาตุนี-อ็อน