nay หมายถึง เปล่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 131 ครั้ง)

คำศัพท์ nay แปลว่า เปล่า หมายถึง เปล่า nay อ่านว่า (เน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nay (เน)

เปล่า