mute หมายถึง ใบ้ ไม่ปริปาก (อักษร สระ) ไม่ออกเสียง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ mute แปลว่า ใบ้ ไม่ปริปาก (อักษร สระ) ไม่ออกเสียง หมายถึง ใบ้ ไม่ปริปาก (อักษร สระ) ไม่ออกเสียง mute อ่านว่า (มยูท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mute (มยูท)

ใบ้ ไม่ปริปาก

(อักษร

สระ) ไม่ออกเสียง