muff หมายถึง ปลอกนวมสวมมือกันหนาว คนเซ่อซ่า รับ (ลูก) พลาด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ muff แปลว่า ปลอกนวมสวมมือกันหนาว คนเซ่อซ่า รับ (ลูก) พลาด หมายถึง ปลอกนวมสวมมือกันหนาว คนเซ่อซ่า รับ (ลูก) พลาด muff อ่านว่า (มัฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
muff (มัฟ)

ปลอกนวมสวมมือกันหนาว คนเซ่อซ่า

รับ (ลูก) พลาด