mile หมายถึง ไมล์(บก) การวิ่งแข่งระยะหนึ่งไมล์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ mile แปลว่า ไมล์(บก) การวิ่งแข่งระยะหนึ่งไมล์ หมายถึง ไมล์(บก) การวิ่งแข่งระยะหนึ่งไมล์ mile อ่านว่า (ไมล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mile (ไมล)

ไมล์(บก) การวิ่งแข่งระยะหนึ่งไมล์