malt หมายถึง ข้าวบาร์เลย์คั่ว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ malt แปลว่า ข้าวบาร์เลย์คั่ว หมายถึง ข้าวบาร์เลย์คั่ว malt อ่านว่า (มอลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
malt (มอลท)

ข้าวบาร์เลย์คั่ว