male หมายถึง ตัวผู้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ male แปลว่า ตัวผู้ หมายถึง ตัวผู้ male อ่านว่า (เมล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
male (เมล)

ตัวผู้