lunch หมายถึง กินอาหารกลางวัน กินอาหารกลางวัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1346 ครั้ง)

คำศัพท์ lunch แปลว่า กินอาหารกลางวัน กินอาหารกลางวัน หมายถึง กินอาหารกลางวัน กินอาหารกลางวัน lunch อ่านว่า (ลันช)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lunch (ลันช)

กินอาหารกลางวัน กินอาหารกลางวัน