loud หมายถึง ส่งเสียงกึกก้อง ฉูดฉาด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ loud แปลว่า ส่งเสียงกึกก้อง ฉูดฉาด หมายถึง ส่งเสียงกึกก้อง ฉูดฉาด loud อ่านว่า (เลาด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
loud (เลาด)

ส่งเสียงกึกก้อง ฉูดฉาด