lore หมายถึง เรื่องราวเก่าๆ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ lore แปลว่า เรื่องราวเก่าๆ หมายถึง เรื่องราวเก่าๆ lore อ่านว่า (โล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lore (โล)

เรื่องราวเก่าๆ