lop หมายถึง ลิด (กิ่งไม้) กิ่งไม้ ยาน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ lop แปลว่า ลิด (กิ่งไม้) กิ่งไม้ ยาน หมายถึง ลิด (กิ่งไม้) กิ่งไม้ ยาน lop อ่านว่า (ล็อพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lop (ล็อพ)

ลิด (กิ่งไม้) กิ่งไม้

ยาน