loop หมายถึง ทางรถราง รถไฟ ที่ทำเป็นวง ผูกไว้ด้วยห่วง ห่วง เดินเป็นวง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 93 ครั้ง)

คำศัพท์ loop แปลว่า ทางรถราง รถไฟ ที่ทำเป็นวง ผูกไว้ด้วยห่วง ห่วง เดินเป็นวง หมายถึง ทางรถราง รถไฟ ที่ทำเป็นวง ผูกไว้ด้วยห่วง ห่วง เดินเป็นวง loop อ่านว่า (ลูพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
loop (ลูพ)

ทางรถราง รถไฟ ที่ทำเป็นวง ผูกไว้ด้วยห่วง

ห่วง

เดินเป็นวง