look หมายถึง ดูรูปร่าง เผชิญ แสดงอาการ ท่าทาง มีท่าทาง ระวัง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 238 ครั้ง)

คำศัพท์ look แปลว่า ดูรูปร่าง เผชิญ แสดงอาการ ท่าทาง มีท่าทาง ระวัง หมายถึง ดูรูปร่าง เผชิญ แสดงอาการ ท่าทาง มีท่าทาง ระวัง look อ่านว่า (ลุค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
look (ลุค)

ดูรูปร่าง เผชิญ

แสดงอาการ

ท่าทาง

มีท่าทาง

ระวัง