kwian หมายถึง เกวียน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ kwian แปลว่า เกวียน หมายถึง เกวียน kwian อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kwian

เกวียน