knife หมายถึง มีด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 135 ครั้ง)

คำศัพท์ knife แปลว่า มีด หมายถึง มีด knife อ่านว่า (ไนฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knife (ไนฟ)

มีด