jolly หมายถึง ร่าเริง จริงๆ มึนเค

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ jolly แปลว่า ร่าเริง จริงๆ มึนเค หมายถึง ร่าเริง จริงๆ มึนเค jolly อ่านว่า (จอล-ลิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jolly (จอล-ลิ)

ร่าเริง จริงๆ

มึนเค