jive หมายถึง พูดไปพลางเล่นดนตรีไปพลาง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ jive แปลว่า พูดไปพลางเล่นดนตรีไปพลาง หมายถึง พูดไปพลางเล่นดนตรีไปพลาง jive อ่านว่า (ไจฝ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jive (ไจฝ)

พูดไปพลางเล่นดนตรีไปพลาง