jinni หมายถึง เปรต

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ jinni แปลว่า เปรต หมายถึง เปรต jinni อ่านว่า (จินี-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jinni (จินี-)

เปรต