jelly หมายถึง วุ้นฝรั่ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 154 ครั้ง)

คำศัพท์ jelly แปลว่า วุ้นฝรั่ง หมายถึง วุ้นฝรั่ง jelly อ่านว่า (เจล-ลิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jelly (เจล-ลิ)

วุ้นฝรั่ง