jaw หมายถึง ก้ามสำหรับใช้หนีบสิ่งใด ๆ ขากรรไกรข้างหนึ่ง ปากเสือปากหมี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ jaw แปลว่า ก้ามสำหรับใช้หนีบสิ่งใด ๆ ขากรรไกรข้างหนึ่ง ปากเสือปากหมี หมายถึง ก้ามสำหรับใช้หนีบสิ่งใด ๆ ขากรรไกรข้างหนึ่ง ปากเสือปากหมี jaw อ่านว่า (จอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jaw (จอ)

ก้ามสำหรับใช้หนีบสิ่งใด ๆ ขากรรไกรข้างหนึ่ง

ปากเสือปากหมี