jam หมายถึง การเลี้ยง ผลไม้กวน ติด ดัน อุด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 125 ครั้ง)

คำศัพท์ jam แปลว่า การเลี้ยง ผลไม้กวน ติด ดัน อุด หมายถึง การเลี้ยง ผลไม้กวน ติด ดัน อุด jam อ่านว่า (แจ็ม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jam (แจ็ม)

การเลี้ยง ผลไม้กวน

ติด

ดัน

อุด