jaggy หมายถึง เป็นฟัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ jaggy แปลว่า เป็นฟัน หมายถึง เป็นฟัน jaggy อ่านว่า (แจก-กิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jaggy (แจก-กิ)

เป็นฟัน