inch หมายถึง ขยับ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 175 ครั้ง)

คำศัพท์ inch แปลว่า ขยับ หมายถึง ขยับ inch อ่านว่า (อินช)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inch (อินช)

ขยับ