ill หมายถึง ไม่เหมาะ ยากที่จะ (บริจาค) ได้ ใจร้าย โรคร้าย เป็นที่เสียหาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 200 ครั้ง)

คำศัพท์ ill แปลว่า ไม่เหมาะ ยากที่จะ (บริจาค) ได้ ใจร้าย โรคร้าย เป็นที่เสียหาย หมายถึง ไม่เหมาะ ยากที่จะ (บริจาค) ได้ ใจร้าย โรคร้าย เป็นที่เสียหาย ill อ่านว่า (อิล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ill (อิล)

ไม่เหมาะ ยากที่จะ (บริจาค) ได้

ใจร้าย

โรคร้าย

เป็นที่เสียหาย