iglu หมายถึง กระท่อมน้ำแข็ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ iglu แปลว่า กระท่อมน้ำแข็ง หมายถึง กระท่อมน้ำแข็ง iglu อ่านว่า (อีก-ลู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
iglu (อีก-ลู)

กระท่อมน้ำแข็ง