if หมายถึง หรือเปล่า เผื่อ ข้อแม้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 151 ครั้ง)

คำศัพท์ if แปลว่า หรือเปล่า เผื่อ ข้อแม้ หมายถึง หรือเปล่า เผื่อ ข้อแม้ if อ่านว่า (อิฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
if (อิฟ)

หรือเปล่า เผื่อ

ข้อแม้