idem หมายถึง อย่างเดียวกัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ idem แปลว่า อย่างเดียวกัน หมายถึง อย่างเดียวกัน idem อ่านว่า (ไอ-เด็ม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idem (ไอ-เด็ม)

อย่างเดียวกัน