ibis หมายถึง นกช้อน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ ibis แปลว่า นกช้อน หมายถึง นกช้อน ibis อ่านว่า (ไอ-บิซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ibis (ไอ-บิซ)

นกช้อน