hypo หมายถึง ยาล้างรูป

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ hypo แปลว่า ยาล้างรูป หมายถึง ยาล้างรูป hypo อ่านว่า (ไฮ-โพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hypo (ไฮ-โพ)

ยาล้างรูป