hen หมายถึง (กุ้ง ปู) ตัวเมีย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 159 ครั้ง)

คำศัพท์ hen แปลว่า (กุ้ง ปู) ตัวเมีย หมายถึง (กุ้ง ปู) ตัวเมีย hen อ่านว่า (เฮ็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hen (เฮ็น)

(กุ้ง ปู) ตัวเมีย