gulp หมายถึง กลืน (น้ำตา)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ gulp แปลว่า กลืน (น้ำตา) หมายถึง กลืน (น้ำตา) gulp อ่านว่า (กัลพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gulp (กัลพ)

กลืน (น้ำตา)