grey หมายถึง สีเทา (ท้องฟ้า) คลุมเครือ สีมอ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ grey แปลว่า สีเทา (ท้องฟ้า) คลุมเครือ สีมอ หมายถึง สีเทา (ท้องฟ้า) คลุมเครือ สีมอ grey อ่านว่า (กเร)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
grey (กเร)

สีเทา (ท้องฟ้า) คลุมเครือ

สีมอ